home page

350,000 تومان

کتاب بزن بریم سواری

نوشته سانی رالف بارگر و داروین هولمستروم

ترجمه زهرا یوسفی چایجان

چکیده کتاب
وقتی شما در حال مطالعه‌ی این کتاب هستید احتمالاًتا حدودی با خرده‌فرهنگ موتورسواری در سبک کروز و چاپر آشنا هستید. من نسخه‌ی این کتاب را به زبان اصلی خریدم و ترجمه کردم و از خواندن هر سطر آن لذت بردم زیرا متوجه شدم آن‌ها هر کاری که انجام می‌دهند، در رابطه با آن کتاب میخوانند، حتی موتورسواری. ما کتابی برای راهنمایی اشخاصی که قصد دارند موتور بخرند یا قصد دارند موتورسواری کنند ، نداشتیم. 
. هدف من از ترجمه این کتاب، آشنایی با موتورسواری سبک جادهای و کروز است؛ زیرا در کشور ما این سبک نوپاست و این مقوله در ایران بیشتر تجربی بوده و یا از پدر به پسر رسیده است. با خواندن این کتاب متوجه شدم که چقدر همه‌چیز خیلی خوب، کامل، دقیق و جزء‌به‌جزء توضیح داده شده است. رالف بارگر در این کتاب همانند یک پدربزرگ مهربان است که نوهاش را نصیحت می‌کند، از نحوهی یافتن و خرید یک موتور تا چگونگی بستن کولهپشتی برای یک سفر. حتی از نحوهی عوض کردن خط در اتوبان تا تعویض روغن موتورسیکلت به شما راهکار می‌دهد و نصیحت میکند! چه چیزی بهتر از نصیحت یکی از باتجربهترین و پیرترین افرادی که در این باره میشناسیم؟ نویسنده آن‌قدر از واژهها و جملات و مثالهای نقض و زیبایی برای بیان تجربیات خود استفاده می‌کند که می‌خواهم به‌جای ترجمه‌ی دقیق فارسی خود کلمات، بیشتر از اصطلاحات این فرهنگ استفاده کنم تا بهتر به زبان نویسنده ادای دین کرده باشم و اصطلاحاتی که ترجمهی فارسی ندارند را به همراه توضیحاتی کوتاه به زبان فارسی هم‌زمان در قسمت زیرنویس آوردم تا بهتر متوجه شوید.

کتاب بزن بریم سواری

نوشته سانی رالف بارگر و داروین هولمستروم

ترجمه زهرا یوسفی چایجان

چکیده کتاب
وقتی شما در حال مطالعه‌ی این کتاب هستید احتمالاًتا حدودی با خرده‌فرهنگ موتورسواری در سبک کروز و چاپر آشنا هستید. من نسخه‌ی این کتاب را به زبان اصلی خریدم و ترجمه کردم و از خواندن هر سطر آن لذت بردم زیرا متوجه شدم آن‌ها هر کاری که انجام می‌دهند، در رابطه با آن کتاب میخوانند، حتی موتورسواری. ما کتابی برای راهنمایی اشخاصی که قصد دارند موتور بخرند یا قصد دارند موتورسواری کنند ، نداشتیم. 
. هدف من از ترجمه این کتاب، آشنایی با موتورسواری سبک جادهای و کروز است؛ زیرا در کشور ما این سبک نوپاست و این مقوله در ایران بیشتر تجربی بوده و یا از پدر به پسر رسیده است. با خواندن این کتاب متوجه شدم که چقدر همه‌چیز خیلی خوب، کامل، دقیق و جزء‌به‌جزء توضیح داده شده است. رالف بارگر در این کتاب همانند یک پدربزرگ مهربان است که نوهاش را نصیحت می‌کند، از نحوهی یافتن و خرید یک موتور تا چگونگی بستن کولهپشتی برای یک سفر. حتی از نحوهی عوض کردن خط در اتوبان تا تعویض روغن موتورسیکلت به شما راهکار می‌دهد و نصیحت میکند! چه چیزی بهتر از نصیحت یکی از باتجربهترین و پیرترین افرادی که در این باره میشناسیم؟ نویسنده آن‌قدر از واژهها و جملات و مثالهای نقض و زیبایی برای بیان تجربیات خود استفاده می‌کند که می‌خواهم به‌جای ترجمه‌ی دقیق فارسی خود کلمات، بیشتر از اصطلاحات این فرهنگ استفاده کنم تا بهتر به زبان نویسنده ادای دین کرده باشم و اصطلاحاتی که ترجمه ی فارسی ندارند را به همراه توضیحاتی کوتاه به زبان فارسی هم‌زمان در قسمت زیرنویس آوردم تا بهتر متوجه شوید.

350,000 تومان